Print

Qiyas Al Shabah dan Aplikasinya dalam Kewangan Islam

Ahmad Zakirullah Mohamed Shaarani                                                                                                    
IBFIM
 
Ridhwan Ahmad                                                                                                                                                Universiti Malaya

ABSTRAK

Perkembangan pantas sistem kewangan Islam moden dengan pengenalan pelbagai produk kewangan dan perkhidmatan memerlukan cerdik pandai dalam bidang Shariah memahami proses pengeluaran hukum - Fiqh dan asasnya (Usul al-Fiqh). Salah satu konsep penting dalam pengajian Usul al-Fiqh ialah Qiyas al-Shabah – iaitu proses qiyas dimana sesuatu furu’ itu dihubungkan dengan salah satu dari dua asal disebabkan ciri-ciri yang terdapat pada furu’ itu lebih menyerupai salah satu dari dua asal tersebut. Namun bagitu, melihat kepada praktis semasa dalam proses pengeluaran hukum dalam kewangan Islam, hubungan antara Usul al-Fiqh-termasuklah Qiyas al-Shabah- dan Fiqh sudah tidak lagi berjalan sebagaimana sepatutnya. Justeru artikel ini cuba untuk melihat pandangan ulama tentang Qiyas al-Shabah dan aplikasi semasa qiyas jenis ini dalam produk, perkhidmatan dan instrumen-instrumen yang terdapat dalam sistem kewangan Islam semasa.

Kata kunci: Qiyas al-shabah, illah, ijtihad,zakat

ABSTRACT

Rapid development of modern Islamic financial system with the introduction of various financial products and services require Shariah scholars to fully understand the process of deducing the hukum i.e. the Fiqh and its root (Usul al-Fiqh). One of the key concept in the Usul al-Fiqh is Qiyas al-Shabah – analogical process on the basis of attributes from several similar laws (Asal) which comes closest to the case in question (furu’). However, looking at the current practices of deducing hukum in Islamic finance, the connection between Usul al-Fiqh – which includes Qiyas al-Shabah- and Fiqh no longer visible as it is supposed to be. Therefore, this article aims to examine the views of the Islamic jurists on the Qiyas al-Shabah and its application in products, services and instruments of the current Islamic finance.

Keywords: Qiyas al-shabah, illah, ijtihad, zakat

URL: JMIFR Vol 13 No.1 2016 - Part 7

This site is best viewed with a resolution of 1024 x 768 (or higher) and supports Microsoft Internet Explorer / Mozilla Firefox / Google Chrome
The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research (JFIMR) , Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai. Negeri Sembilan. Malaysia. Telephone: 606-798 6317 / 6305 / 6306  Fax: +606-798 6302  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   2018 © Fakulti Ekonomi & Muamalat (FEM), USIM