Kaedah Agihan Bahagian Harta Pusaka dalam Kes Al-Haml

Methods of Inheritance in the Case Al-Haml

Authors

  • Mohd Muslim Salleh Universiti Malaya
  • Siti Mashitoh Mahamood Universiti Malaya

DOI:

https://doi.org/10.33102/jmifr.v16i1.211

Keywords:

Undang-undang Islam, Fara’id, Harta pusaka, Haml, Teori al- iḥtimālāt

Abstract

Permasalahan pembahagian harta pusaka orang Islam yang semakin meningkat dari sehari ke sehari dan isu harta pusaka yang tidak diselesaikan adalah membimbangkan. Masalah Janin dalam kandungan dikalangan ahli waris merupakan antara isu yang menyumbang kepada peningkatan jumlah harta pusaka yang tidak diselesaikan. Artikel ini mengulas kaedah agihan harta pusaka dalam kes pewarisan janin dalam kandungan atau dikenali sebagai al-aml. Untuk tujuan tersebut, artikel ini mengetengahkan teori al-itimālāt sebagai asas perbincangan. Kajian ini berbentuk kualitatif dan data diperolehi menerusi kaedah perpustakaan dan dianalisis secara deskriptif. Untuk penyelesaian permasalahan pentadbiran harta pusaka, kajian ini berjaya mengemukakan model penyelesaian di mana teori al-Itimālāt dapat menyelesaikan masalah pentadbiran harta pusaka dalam kes al-aml. Kajian merumuskan bahawa al-aml adalah berhak mewarisi harta pusaka daripada ahli warisnya yang telah meninggal dunia berdasarkan kepada hukum faraid yang telah ditetapkan oleh syarak.

References

Abu Abdullah Hanafi Dollah. (2015). Kamus al-Khalīl. Selangor Malaysia. Firdaus Press Sdn. Bhd.

Ahmad Omar Bāzmūl. (2010). Qawā‘iḍ Wa Ḍawābiḍ Fi Fiqh al-Farā’aiḍ Wa al-Mawārith, Kaherah Mesir. Dāru al-Furqān.

Al-Bukhārī, Muhammad Ibn Ismail. (2004). Ṣahīh Bukhārī. jld. 3. Cairo Mesir, Dāru al-Afaq al-‘Arabiyah.

Al-Ghāmidī, Nasir Muhammad. (2011). Al-Khulāsah Fi ‘Ilmi al-Farā’aiḍ. Makkah EAU. Darul Ṭaiyibah al-Khaḍrā’.

Al-Lūhim, Abdul Karim Muhammad. (1986). Al-Farā’aiḍ. Riyad Arab Saudi. Maktabah al-Ma’ārif.

Al-Qarwīnī, Muhammad Zaidi. (2005). Sunan Ibnu Mājah. jld. 4. Kaherah Mesir. Dāru Ibnu al-Haitham.

Al-Ṣabūnī, Muhammad Ali. (2008). Al-Mawārith Fi al-Sharī‘ah al-Islāmiyah Fī Ḍau’a al-Kitāb Wa al-Sunnah. Beirut Lubnan. Syarikah Abnā’ Sharīf al-Anṣārī.

Al-Ṣibhānī, Sulaiman al-‘Asha`ath. 2008. Sunan Abi Dawud. jld. 2. Cairo Mesir. Dāru Ibnu al-Haitham.

Al-Tirmizī (2004). Sunan al-Tirmizī. Cairo, Mesir : Dāru Ibnu Al-Haitham.

Basri Bin Ibrahim al-Hasani al-Azhari & Mohd Puzhi Bin Usop. (2007). Isu-isu Fiqh Perubatan Semasa. Kuala Lumpur. Al-Hidayah Publication.

Fairul Maliq Intajalle, Luqman Abdullah, Abdul Monir Yaacob. (2015). Instrumen pembahagian harta pusaka Islam di Singapura. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 12(1), 89-111.

Fatwa Kebangsaan Malaysia. Kali Ke-57.

Fatwa Negeri Selangor. 28 Ogos 2003.

Ibnu Manẓūr, Muhammad Mukrim. (1994). Lisānu al-‘Arab. jld 15. Beirut Lubnan. Dāru Ṣādir.

Muhammad Mirābī. (2008). Al-Rahābiyah Fi ‘Ilmi al-Farā’aiḍ. Bairut Lubnan. Muassasah Al-Risālah Nashīrun.

Wan Abdul Halim Wan Harun. (2006). Pengurusan dan pembahagian harta pusaka. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Published

2019-06-12

How to Cite

Salleh, M. M., & Mahamood, S. M. (2019). Kaedah Agihan Bahagian Harta Pusaka dalam Kes Al-Haml: Methods of Inheritance in the Case Al-Haml. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 16(1), 97-115. https://doi.org/10.33102/jmifr.v16i1.211

Issue

Section

Regular Issues