Aplikasi Al-Wakalah Terhadap Sistem Perniagaan Francais di Malaysia

Al-Wakalah Application to Franchise Business Systems in Malaysia

Authors

  • Mohd Huefiros Efizi Husain Universiti Malaya
  • Noor Naemah Abdul Rahman Universiti Malaya
  • Nor Fahimah Mohd Razif Universiti Malaya

DOI:

https://doi.org/10.33102/jmifr.v17i1.262

Keywords:

Al-wakalah, Francais, Francaisor, Francaisi

Abstract

Sistem francais merupakan medium utama melibatkan keizinan mendapatkan hak francais daripada pemberi francais kepada penerima francais mengikut Akta Francais 1998 (Pindaan) 2012. Ia didirikan dalam tempoh waktu dibenarkan berdasarkan jenis produk yang dipasarkan. Makanala al-wakalah adalah prinsip dalam muamalat Islam demgan meletakkan kerjasama untuk saling memerlukan di kalangan seluruh pihak yang berkenaan dalam satu majlis perjanjian. Objektif kajian ini meneroka keupayaan tindakan pihak terbabit dalam perniagaan francais di Malaysia berdasarkan kepada ketepatan prinsip al-wakalah. Oleh itu, kajian ini mengaplikasikan metadologi kualitatif untuk mencapai objektif kajian menerusi kaedah perpustakaan berdasarkan bahan rujukan seperti tesis, jurnal dan buku. Selain itu, sesi temubual turut dilakukan bersama pihak berkepentingan dalam perniagaan francais sama ada pengusaha francais dan organisasi sokongan berkaitan. Hasil kajian mendapati prinsip al-wakalah diterapkan dalam menjayakan perniagaan francais terutama kepada aspek pendaftaran, pemasaran produk dan publisiti. Kajian ini mencadangkan prinsip al-wakalah dihayati dengan tekun dalam sistem francais melibatkan perkara yang diharuskan dan ditegah oleh syarak dalam memastikan sistem terbabit dapat berkembang dengan pesat mengikut matlamat yang disasarkan bersama.

References

Abdul Aziz, A. (1999). Perniagaan Francais di Malaysia: Perspektif dan Panduan. Kuala Lumpur: Creative Energy Enterprise.

Ahmad, A. & Wahid, H. (2017). Kontrak Wakalah dalam Agihan Zakat: Kajian di Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. In Wahid, H., Mohd Noor, M. A., Abdul Wahab, A., & Abdul Rahim, M. T. (Eds.), Pengurusan Zakat di Malaysia: Satu Pendekatan Analisis Gelagat (pp. 171-188). Bangi: UKM.

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. (1995). Talkhis al-Habir fi Takhrij Ahadith al-Rafi'i al-Kabir. t.t: Dar al-Misykat.

Al-Bakri, Z. M. (2011). Kewangan Islam dalam Fiqh Syafi‟i. Kuala Lumpur: IBFIM.

Al-Jaziri, Abd al-Rahman Muhammad Aud (2001). Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah. Kaherah: Muassasah al-Mukhtar.

Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya Sharf. (2003). Raudah al-Talibin. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.

Al-Quran al-Karim

Al-Sharbini, Shams al-Din Muhammad al-Khatib. (1997). Mughni al-Muhtaj. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Caves, R. E., & Murphy, W. F. (1976). Franchising: Firms, Markets and Intangible Assets. Southern Economic Journal, 42(4), 572-586. DOI: 10.2307/1056250.

Daud, M. Z., Rosland, A., & Hasbulah, M. H. (2015). Kepentingan dan Keperluan Perancangan Harta dalam Islam: Penilaian Menurut Perspektif Maqasid Syariah. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 12(1), 6-88.

Durack, K. T. (1998). Authority and Audience-Centered Writing Strategies: Sexism in 19th Century Sewing Machine Manuals. Technical Communication, 45(2), 180-196.

Fuad, M., Christine, H. & Nurlela. (2009). Pengantar Bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gruber, M. (2004). Marketing in New Ventures: Theory and Empirical Evidence. Schmalenbach Business Review, 56(2), 164-199. DOI: 10.1007/BF03396691.

Hassan, Z., Silong, A. D. & Muslim, N. (2009). Kepimpinan Beretika dan Kecemerlangan Organisasi dalam Perkhidmatan Awam. Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara, 10, 39-52.

Ibn Kathir, Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Kathir. (2000). Tafsir al-Qura'an al-Azim. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Ibn Manzur. (1997). Lisan al-'Arab. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

Juarjir, S. (1995). Aspek-Aspek Hukum Francais dan Perusahaan Trans Nasional. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kamus Dewan. (2010). Edisi Keempat.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khairuddin Abu Haniffah (Bekas Pengusaha Kedai Dobi Layan Diri Laundrybar di Damansara Damai, Daerah Petaling Jaya) dalam temubual melalui telefon bersama pengkaji, 3 Jun 2018.

Khairul Imran Adnan (Eksekutif Bahagian Pemasaran dan Pembangunan Perniagaan Francais, Perbadanan Nasional Berhad(PNS), Aras 12, Menara PNS, bangunan 7, Bandar Bangsar South, No. 8 Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur.

Kotler, P. (2009). Marketing Management (12th Edition). New Jersey: Pearson Education.

Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. (1985). Al-Mu'jam al-Wasit.

Mathewson, G. F. & Winter R. A. (1985). The Economics of Franchise Contracts. Journal of Law and Economics, 28(3), 503-526. DOI: 10.1086/467099.

Mendelsohn, M. (1995). The Guide to Franchising. London: Cassell Publisher Limited.

Mohamad Yusof, M. J. (2013). Akta Francais 1998 (Pindaan) 2012: Melindungi Hak Francaisor dan Francaisi. Sintok: Universiti Utara Malaysia.

Mohd Napiah, M. D. (1995). The Theory of the Ejency (Al-Wakalah) in Islamic Law (PhD Thesis). Glasgow Caledonian University, United Kingdom.

Mustafa al-Khin et. al. (2005). Kitab Fiqh Mazhab al-Shafi'i. Kuala Lumpur: Pustaka Salam.

Mustafa al-Khin et.al. (1996). Al-Fiqh al-Manhaji. Damsyik: Dar al-Ulum al-Insaniah.

Rohaizat, B. (2002). Kejayaan atau Kegagalan dalam Perniagaan. Dewan Ekonomi. Edisi Jun. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rubin, P. H. (1978). The Theory of the Firm and the Structure of the Franchise Contract. Journal of Law and Economics, 21(1), 223-233. DOI: 10.1086/466918.

Suarni. (2016). Analisis Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah pada Produk Bringin Investama Syariah (Tesis Sarjana Ekonomi Islam). Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.

Wahbah al-Zuhaily. (1999). Fiqh dan Perundangan Islam. Trans. by Salamon, A. S. et. al. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Published

2020-05-30

How to Cite

Husain, M. H. E., Abdul Rahman, N. N., & Mohd Razif, N. F. (2020). Aplikasi Al-Wakalah Terhadap Sistem Perniagaan Francais di Malaysia: Al-Wakalah Application to Franchise Business Systems in Malaysia. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 17(1), 79-88. https://doi.org/10.33102/jmifr.v17i1.262

Issue

Section

Regular Issues