Persepsi Masyarakat Terhadap Pajak Gadai Islam (Ar Rahnu)

Society Perception of Islamic Pawnbroking (Ar Rahnu)

Authors

  • Nur Hidayatul Solehah Osman Kolej Universiti Islam Melaka
  • Salbiah Nur Shahrul Azmi Kolej Universiti Islam Melaka
  • Nazimah Hussin Universiti Teknologi Malaysia
  • Rohaida Basiruddin Universiti Teknologi Malaysia
  • Azman Hashim Universiti Teknologi Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/jmifr.v17i1.261

Keywords:

Pajak gadai Islam, Ar Rahnu, Caj upah simpan, Proses pinjaman mudah, Persepsi

Abstract

Pajak gadai Islam merupakan pembiayaan Islam yang terbaik kerana mensyaratkan gadaian sebagai aset pendasar. Namun, masih terdapat segelintir masyarakat yang masih ragu-ragu dengan perkhidmatan yang ditawarkan institusi pajak gadai Islam berbanding pajak gadai konvensional. Walaupun mempunyai kelebihan dari segi caj upah simpan yang rendah serta proses pinjaman yang mudah, penyedia perkhidmatan perlu mengambil kira dua aspek ini sebagai cabaran mereka dalam memastikan kestabilan institusi dalam menawarkan perkhidmatan ini. Justeru, kajian ini bertujuan mengenalpasti faktor caj upah simpan dan proses pinjaman mudah dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap pajak gadai Islam. Kajian yang memfokuskan kepada staf akademik KUIM sebagai responden ini bersifat kuantitatif dan menggunakan analisis regrasi serta korelasi bagi melihat perkaitan hubungan antara pemboleh ubah. Kajian ini dapat membantu pengkaji lain dalam mengatasi masalah kekangan sumber kajian dalam bidang ini.

References

Ahmad, M. F. & Ismail, M. A. (2011). Pendekatan Baru Pembiayaan Peribadi Satu Cadangan. In Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VI (PERKEM VI), Vol.2 (2011), 178-183.

Agro Bank. (2019). Ar Rahnu. Retrieved from https://www.agrobank.com.my/product/ar-rahnu/ (accessed on 10 September 2019).

Bahari, N. F., Safii, Z., Ahmad, N. W., Fizal, S. & Shah, S. W. S. (2015). A Reviews on the Regulation and Conflicting Issues of Ar Rahnu Operation in Malaysia. In 2nd International Conference on Management and Muamalah 2015 (2nd ICoMM) (pp. 340-346), 16-17 November, Bangi-Putrajaya Hotel, Selangor, Malaysia.

Baharum, N. N., Maamor, S. & Othman, A. (2015). Examining the Factors that Influence Customer’s Intention to Use Ar-Rahnu at Post Office: A Case Study in Kedah. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 11(4), 86-99. DOI: 10.12816/0024791.

Bank Islam (2019). Ar Rahnu. Retrieved from http://www.bankislam.com.my/home/ms/perbankan-peribadi/ar-rahnu/ (accessed on 10 September 2019).

Bank Rakyat. (2019). Pawn Broking-i Ar Rahnu. Retrieved from http://www.bankrakyat.com.my/c/personal/financing_i/pawn_broking_i_ar_rahnu-38/pawn (accessed on 10 September 2019).

Diana, N. & Anita, W. F. (2018). Persepsi Masyarakat Tentang Gadai Emas di Pergadaian Syariah Cabang Kerawang. Jurnal Buana Akuntansi, 3(1), 56-72. DOI: 10.36805/akuntansi.v3i1.228.

Hanafiah, M. H., Hussain, M. N. & Mokhtar, A. A. (2015). The Influence of Gender, Ethnicity and Academic Performance on Islamic Business Course. Jurnal Personalia Pelajar, 18(1), 123-132.

Hassan, F. S., Ahmad, S. & Wahab, H. (2015). Penerimaan Masyarakat Terhadap Skim Gadaian Islam di Kota Bharu Kelantan. In Prosiding Seminar Fiqh Semasa (SeFis) 2015 (pp. 1-9), 10 June, Universiti Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan, Malaysia.

Hasan, R. (2010). Skim Ar Rahnu Pemangkin Ekonomi Masyarakat, Utusan Online. Retrieved from http://www.utusan.com.my/utusan/info.aspy=2010&dt=1015&sec=Rencana& pg =re_02.htm (accessed on 14 April 2014).

Khalid, S. N. A. & Kamaruddin, S. S. (2019). A Social Performance Management Framework for Islamic Microfinance Institutions. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 16(1), 53-69. DOI: 10.33102/jmifr.v16i1.208.

Muhamad, H., San, O. T., Katan, M. & Ni, S. W. (2019). Factors that Influence the Customers’ Perception towards Ar-Rahnu (Islamic Pawn Broking Product) in Selangor, Malaysia. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 9(2), 126-137. DOI: 10.6007/IJARAFMS/v9-i2/6048.

Othman, A. & Abdullah, A. (2019). Al-Rahnu Development in Malaysia: A Case of Al-Rahnu Institution under the Terengganu Islamic Religious and Malay Customs Council. International Journal of Islamic Business, 4(1), 54-64.

Othman, A., Hashim, N. & Abdullah, S. (2013). Perkembangan Ar Rahnu di Terengganu: Kajian Kes Terhadap Ar Rahnu Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM). In Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VIII (PERKEM VIII), Vol.2 (2013), 951-959.

Rahman, N. N. A. & Kassim, S. (2017). Factors Influencing Acceptance of Ar Rahnu: Comparison between Private and State Ar Rahnu Providers in Terengganu. Middle East Journal of Management, 4(1), 39-64. DOI: 10.1504/MEJM.2017.083711.

RHB Islamic Bank (2016). Ar Rahnu Facility-i (Product Disclosure Sheet). Retrieved from https://www.rhbgroup.com/~/media/files/malaysia/product-and-services/personal/islamic/ar-rahnu-i/pds-ar-rahnu-i.ashx (accessed on 10 September 2019).

Razak, A. A., Muhammad, F., Hussin, M. Y. M. & Mahjom, N. (2014). Kemapanan dan Daya Saing Pajak Gadai Islam di Malaysia. In Prosiding Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke XI (PERKEM XI), 551-560.

Seman, J. A. & Ariffin, A. R. M. (2017). Financial Inclusion through Islamic Finance: Measurement Framework. The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 14(2), 129-155.

Shabbir, M. S. (2019). Informal Shariah Pawnshop in the Traditional Markets of Surakata. Journal of Islamic Marketing, 11(2), 269-281. DOI: 10.1108/JIMA-09-2017-0097.

Shah, A. A. & Yaacob, S. E. (2018). Cabaran dan Alternatif Penyelesaian bagi Penyedia Perkhidmatan Ar Rahnu di Malaysia. UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 5(1), 31-43. DOI: 10.11113/umran2018.5n1.185.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2019). Using Multivariate Statistics (Seventh Edition). Pearson.

YaPEIM (2019). Ar Rahnu YaPEIM. Retrieved from http://yapeim.net.my/ (accessed on 10 September 2019).

Yusuff, N. H., Razak, A. A. & Muhammad, F. (2015). Kepatuhan Proses Gadaian dalam Sistem Pajak Gadai Islam di Malaysia. Labuan e-Journal of Muamalat and Society, 9, 57-74.

Wafa, S. M. G., Hussein, N. & Hanafiah, M. H. (2016). Pengantar Perniagaan Islam. Prentice Hall.

Wardhani, P. A., Zulela, M. S., Rachmadtullah, R. & Siregar, Y. E. Y. (2018). Moral Literacy and Social Climate with Perception Teacher’s Character Education in Elementary School. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 251, 301-304. DOI: 10.2991/acec-18.2018.69.

Published

2020-05-30

How to Cite

Osman, N. H. S., Shahrul Azmi, S. N., Hussin, N., Basiruddin, R., & Hashim, A. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pajak Gadai Islam (Ar Rahnu): Society Perception of Islamic Pawnbroking (Ar Rahnu). The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 17(1), 70-78. https://doi.org/10.33102/jmifr.v17i1.261

Issue

Section

Regular Issues